Zwyczajne zebranie członków RzKS Juvenia Kraków

Zarząd Stowarzyszenia RzKS „JUVENIA” zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków.
Odbędzie się ono w dniu 26 października /wtorek/ 2021r. w Siedzibie Klubu /Kraków ul. Na Błoniach 7/ o godzinie 17:30.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Klubu za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty.
7. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 pkt 4, par. 24, par. 29 pkt 5 statutu Stowarzyszenia
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.